Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Oferta/TELC

TELC

telcOd 2003 roku O.K. Centrum Języków Obcych posiada akredytację do przeprowadzania międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Rady Europy TELC.

TELC - The European Language Certificates jest systemem egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Common European Framework of Reference Rady Europy.

Egzaminy TELC są uznawane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, m.in. przez izby handlowe, instytucje rządowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa miedzynarodowe.

TELC został opracowany i jest administrowany przez WBT (Weiterbildungs-Testsysteme) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. Wszystkie egzaminy TELC są sprawdzane i oceniane we Frankfurcie.

O.K. Centrum Języków Obcych zatrudnia własnych egzaminatorów, którzy uzyskali specjalne uprawnienia do ich przeprowadzania. Egzaminują oni zarówno w dniu wyznaczonym przez klienta, jak i w miejscu dla niego najbardziej dogodnym, np. w siedzibie firmy.

CZYM SĄ EGZAMINY TELC:

TELC The European Language Certificates to system egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Zaletą tego systemu jest porównywalność egzaminów TELC. Oznacza to, że egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zawansowany niższy) odpowiada pod względem trudności egzaminowi z języka angielski...

CO DAJĄ EGZAMINY CERTYFIKACYJNE TELC?

Egzamin TELC na poziomie B1 i powyżej otwiera drogę do ubiegania się o pracę w strukturach unijnych w Polsce i za granicą ZA GRANICĄ: Egzaminy TELC są uznawane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Np.: w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w kolegiach i uniwersyte...

JAK ZDAć EGZAMIN?

O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH w kontekście egzaminów TELC
 • O.K. Centrum Języków Obcych na mocy porozumienia z polską instytucją partnerską WBT - WSIiZ z dnia 03.03.2003 ma uprawnienia do przygotowywania słuchaczy i przeprowadzania egzaminów TELC we wszystkich swoich oddziałach.
 • O.K. Centrum Języków Obcych posiada własnych przeszkolonych licencjonowanych egzaminatorów TELCa z następujących języków: angielski, niemiecki, rosyjski.
 • O.K. Centrum Języków Obcych spełnia kryteria określone w par. 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej i znajduje się w Ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i przeprowadzania szkoleń w służbie cywilnej.
 • W O.K. Centrum Języków Obcych egzamin TELC można zdawać w najbardziej odpowiednim dla danej grupy terminie i miejscu. To uczestnicy kursu i ich nauczyciel decydują kiedy i gdzie powinien odbyć się egzamin.

OFERTA EGZAMINACYJNA W CENTRACH EGZAMINACYJNYCH TELC O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

A1 A2 B1 B2
English
Start English
English Elementary Level
Certificate in English Certificate in English for Business Purposes Intermediate
Certificate in English adVantageCertificate in English forBusiness Purposes adVantage
Deutsch
Start Deutsch
Grundbaustein Deutsch(A 2+) Test Arbeitsplatz Deutsch
Zertifikat Deutsch
Zertifikat Deutsch Plus Zertifikat Deutsch für den Beruf
Russian
Russian Elementary Level
Certificate in Russian
Francais
Start Francais
Francais Niveau elementaire
Certificat de Francais


CO POWINNI UMIEĆ SŁUCHACZE PRZYSTEPUJĄCY DO EGZAMINU TELC NA DANYM POZIOMIE


KLASYFIKACJA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH WG
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE OF THE COUNCIL OF EUROPE FOR LANGUAGE LEARNING AND TEACHING (CEF)

 

Poziom CEF SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE
B2
Potrafię zrozumieć dłuższe przemówienia lub wykłady, oraz nawet złożoną wymianę zdań lub argumentów zakładając, że temat nie jest mi obcy. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów dotyczących bieżących wydarzeń. Potrafię zrozumieć większość dialogów filmowych, jeśli występują w standardowej wymowie.
Czytam i rozumiem artykuły i sprawozdania dotyczące problemów współczesnej rzeczywistości, w których autorzy zajmują określone stanowiska. Rozumiem współczesną prozę literacką
Potrafię się porozumieć na poziomie płynności i spontaniczności językowej, który umożliwia komunikację z osobami, dla których przyswajany język jest językiem ojczystym. Mogę wziąć czynny udział w dyskusji dotyczącej znanych mi tematów, wyjaśniając i przytaczając argumenty dla podtrzymania moich poglądów. Potrafię zaprezentować jasne, szczegółowe opisy w szerokim zakresie tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Umiem wyjaśnić różne punkty widzenia w odniesieniu do przedmiotu dyskusji, podając zalety i wady różnych opcji.
Umiem stworzyć jasny, szczegółowy tekst w szerokim zakresie tematów związanych z moimi zainteresowa-niami. Potrafię napisać rozprawkę / wypracowanie lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przytaczając argumenty za i przeciw konkretnemu punktowi widzenia. Potrafię pisać listy prywatne i akcentujące wpływ i znaczenie wydarzeń i doświadczeń na nasze życie.
B1
Potrafię zrozumieć główne myśli wyrażone jasnym, standardowym językiem i dotyczące znanych zagadnień, z którymi regularnie stykam się w pracy, szkole, czasie wolnym, itd. Umiem zrozumieć myśl przewodnią wielu programów radiowych i telewizyjnych dotyczących bieżących wydarzeń bądź tematów związanych z obszarami życia osobistego lub zawodowego. Wypowiedzi muszą być jasne i w stosunkowo wolnym tempie.
Rozumiem teksty pisane językiem o dużej częstotliwości codziennego użytku lub związane z pracą. Potrafię zrozumieć opis zdarzeń, uczuć lub życzeń w listach prywatnych.
Potrafię poradzić sobie w większości sytuacji wynikających w trakcie podróży po kraju, gzie używany jest dany język. Umiem włączyć się do rozmowy na znane mi tematy dotyczące mego życia osobistego lub związane z codziennymi czynnościami (np. rodzina, hobby, praca, podróż, wydarzenia bieżące). Potrafię łączyć proste wyrażenia w celu opisania moich doświadczeń i wydarzeń życia codziennego, moich marzeń, nadziei i ambicji. Potrafię krótko przedstawić powody i wyjaśnienia moich opinii i planów. Umiem opowiedzieć krótką historię lub zrelacjonować wątki filmu lub książki i opisać moje reakcje i wrażenia.
Umiem pisać proste, ujednolicone teksty na tematy, które są mi znane lub którymi się interesuję. Potrafię pisać listy prywatne opisujące wydarzenia, doświadczenia i wrażenia.
A2
Potrafię rozpoznać i zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane zwroty oraz słownictwo związane z moim najbliższym otoczeniem (np. podstawowe informacje o mnie i mojej rodzinie, zakupy, miejscowa topografia, praca). Potrafię zrozumieć myśl przewodnią w jasnych, krótkich, prostych wiadomościach i ogłoszeniach.
Potrafię przeczytać bardzo krótki, prosty tekst. Potrafię znaleźć konkretne, dające się przewidzieć informacje w prostych, popularnych materiałach, takich jak ogłoszenia, prospekty, karta dań w restauracji, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne.
Potrafię się porozumieć w obrębie prostych, rutynowych zadań wymagających bezpośredniej wymiany informacji, w zakresie znanych mi tematów i czynności. Umiem poradzić sobie w trakcie krótkiej, prostej wymiany zdań, chociaż zazwyczaj nie potrafię zrozumieć wystarczająco dużo, aby samodzielnie podtrzymywać rozmowę. Potrafię korzystać ze zbioru wyrażeń i zdań, aby opisać prosty sposób moją rodzinę i innych ludzi, warunki życia, moje wykształcenia oraz obecną lub ostatnią pracę.
Potrafię pisać krótkie, proste notatki i wiadomości dotyczące zagadnień wynikających z życia codziennego i jego potrzeb. Umiem napisać bardzo prosty list prywatny, ok. Wyrażając komuś podziękowanie.
A1
Potrafię rozpoznać znane słowa i najpopularniejsze wyrażenia dotyczące mnie, mojej rodziny i najbliższego otoczenia, gdy mój rozmówca mówi wolno i wyraźnie.
Potrafię zrozumieć znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, ok. Na wywieszkach, plakatach i w katalogach.
Potrafię się porozumieć w obrębie prostych, rutynowych zadań wymagających bezpośredniej wymiany informacji, w zakresie znanych mi tematów. Potrafię, posługując się prostymi wyrażeniami i zdaniami, opisać miejsce mojego zamieszkania i ludzi, których znam.
Potrafię pisać krótką, prostą pocztówkę, ok. Z pozdrowieniami z wakacji. Umiem wypełnić formularz danych osobowych, tzn. Wpisać we właściwą rubrykę imię, nazwisko, narodowość i adres na karcie rejestracyjnej w hotelu.


STRUKTURA I OPIS WYBRANYCH EGZAMINÓW TELC,
DO KTÓRYCH PRZYGOTOWUJE I KTÓRE PRZEPROWADZA OK. CJO


JĘZYK ANGIELSKI

Certificate in English (A1) - poziom podstawowy

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Test leksykalno-gramatyczny 15 10
2 Słuchanie na rozumienie 17 15 (razem z pn. 3)
3 Komunikacja (słuchanie) 14
4 Czytanie na rozumienie 24 30

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów


Certificate in English (A2) - poziom ponad-podstawowy

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Komunikacja (słuchanie) 15 5
2 Słuchanie na rozumienie 30 20
3 Czytanie na rozumienie 30 35
CZĘŚĆ USTNA (zdawana indywidualnie)
1 Reakcja-odpowiedzi na pytania dot. życia codziennego 12 5
2 Rozmowa na tematy dot. życia codziennego 18 5

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (45 pkt), jak i w części ustnej (18 pkt).

Certificate in English (B1) - poziom średniozaawansowany niższy

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Czytanie na rozumienie 75 45
2 Test leksykalno-gramatyczny 30 45
3 Słuchanie na rozumienie 75 30
4 Pisanie listu wg określonego planu 45 30
CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach)
1 Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie 75 15
2

Rozmowa na tematy dot. życia codziennego

 • referowanie krótkiego tekstu;
 • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat;
 • wymiana poglądów;
3 Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Certificate in English Stage 3 (B2) - poziom ponad-średniozaawansowany

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Pisanie listu lub raportu na podstawie wysłuchanych informacji (lub przeczytanych dwóch tekstów) 72 60
2 Test leksykalno-gramatyczny 30 30
3 Czytanie na rozumienie (lub słuchanie na rozumienie) 30 30
CZĘŚĆ USTNA (zdawana w grupie trzech lub czterech kandydatów – część 1 oraz indywidualnie – część 2 i 3.)
1 Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat A - D 44 15
2 Symulacja rozmowy telefonicznej (lub relacjonowanie listu przeczytanego wcześniej) A – D 5
3 Wyrażanie własnych opinii na dany temat wraz z uzasadnieniem A - D 5

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.


JĘZYK NIEMIECKI

Start Deutsch (A1) - poziom podstawowy

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Słuchanie na rozumienie
15
20
2 Czytanie na rozumienie
15
25
3 Pisanie
15
20
CZĘŚĆ USTNA (zdawana w grupach 4 osobowych)
1 Udzielanie podstawowych informacji o sobie, zdobywanie i udzielanie informacji
15
20

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Grunbaustein zum Zertificat Deutsch (A2) - poziom ponad-podstawowy

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Komunikacja (słuchanie)
15
5
2 Słuchanie na rozumienie
30
20
3 Czytanie na rozumienie
30
35
CZĘŚĆ USTNA (zdawana indywidualnie)
1 Reakcja-odpowiedzi na pytania dot. życia codziennego
12
5
2 Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
18
5

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (45 pkt), jak i w części ustnej (18 pkt).

Test Arbeitsplatz Deutsch (A2+) - poziom przed-średniozaawansowany

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Czytanie na rozumienie
30
45
2 Pisanie listu wg określonego planu
20
40
3 Słuchanie na rozumienie
30
30
4 Test leksykalno-gramatyczny
10
40
CZĘŚĆ USTNA (zdawana indywidualnie)
1 Komunikacja w sytuacjach dot. życia codziennego
10
15
2 Rozmowa na podany temat
20

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (54 pkt), jak i w części ustnej (18 pkt).

Zertifikat Deutsch (B1) - poziom średniozaawansowany niższy

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Test leksykalno-gramatyczny
20
30
2 Czytanie na rozumienie
40
40
3 Słuchanie na rozumienie
50
30
4 Korespondencja
40
60
CZĘŚĆ USTNA (zdawana indywidualnie)
1 Prezentacja własnej osoby
50
20
2 Prezentacja schematu, diagramu etc.
3 Rozmowa na tematy zawodowe

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (90 pkt), jak i w części ustnej (30 pkt).

Zertifikat Deutsch Plus(B2) - poziom ponad-średniozaawansowany

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Czytanie na rozumienie
75
45
2 Test leksykalno-gramatyczny
30
45
3 Słuchanie na rozumienie
75
20
4 Pisanie listu (możliwość do wyboru)
25
30
CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach)
1 Prezentacja
75
15
2 Dyskusja (na podstawie tekstu z czasopisma, książki etc.)
3 Wymiana poglądów (uzgodnienie wspólnego stanowiska)

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Zertifikat Deutsch fűr den Beruf (B2) - poziom ponad-średniozaawansowany

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Test leksykalno-gramatyczny
20
30
2 Czytanie na rozumienie
40
40
3 Słuchanie na rozumienie
50
30
4 Korespondencja
40
60
CZĘŚĆ USTNA (zdawana indywidualnie)
1 Prezentacja własnej osoby
50
20
2 Prezentacja schematu, diagramu etc.
3 Rozmowa na tematy zawodowe

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (90 pkt), jak i w części ustnej (30 pkt).


JĘZYK ROSYJSKI

Сеρтификат по русскому языку – Пороговый уровень
poziom ponad-podstawowy

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Komunikacja (słuchanie)
15
5
2 Słuchanie na rozumienie
30
20
3 Czytanie na rozumienie
30
35
CZĘŚĆ USTNA (zdawana indywidualnie)
1 Reakcja-odpowiedzi na pytania dot. życia codziennego
12
5
2 Rozmowa na tematy dot. Życia codziennego
18
5

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (45 pkt), jak i w części ustnej (18 pkt).

Сеρтификат по русскому языку
poziom średniozaawansowany

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Czytanie na rozumienie
75
45
2 Test leksykalno-gramatyczny
30
45
3 Słuchanie na rozumienie
75
30
4 Pisanie listu wg podanego planu
45
30
CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach)
1 Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie
75
15
2

Rozmowa na tematy dot. życia codziennego

 • referowanie krótkiego tekstu;
 • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat;
 • wymiana poglądów;
3 Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).


JĘZYK FRANCUSKI


Certificat de Français - Module préparatoire (A2) - poziom ponad-podstawowy

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Komunikacja (słuchanie)
15
5
2 Słuchanie na rozumienie
30
20
3 Czytanie na rozumienie
30
35
CZĘŚĆ USTNA (zdawana indywidualnie)
1 Reakcja-odpowiedzi na pytania dot. życia codziennego
12
5
2 Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
18
5

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (45 pkt), jak i w części ustnej (18 pkt).

Certificat de Français (B1) - poziom średniozaawansowany

TEST RODZAJ ZADANIA MAX. PUNKTACJA CZAS W MIN.
CZĘŚĆ PISEMNA
1 Czytanie na rozumienie
75
45
2 Test leksykalno-gramatyczny
30
45
3 Słuchanie na rozumienie
75
30
4 Pisanie listu wg podanego planu
45
30
CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach)
1 Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie
75
15
2

Rozmowa na tematy dot. życia codziennego

 • referowanie krótkiego tekstu;
 • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat;
 • wymiana poglądów;
3 Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat

! Aby pomyślnie zdać egzamin, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).