Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Na językach OK.!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego


 
Projekt Na językach OK! jest realizowany w ramach Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy poprzez objęcie ich szkoleniami z zakresu języka angielskiego i niemieckiego umożliwiającymi uzyskanie międzynarodowego certyfikatu TELC (łącznie 150 godzin dydaktycznych).


Zakres wsparcia w ramach projektu Na językach OK! obejmował:
  • Szkolenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego – 150 godzin, umożliwiające uzyskanie międzynarodowego certyfikatu TELC (The European Language Certificates)
  • Warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych - 12 godzin

Wszystkie usługi zostały przeprowadzone w miejscach zgłaszania zapotrzebowania, czyli w pobliżu miejsca zamieszkania lub miejsca pracy Beneficjenta Ostatecznego

Szkolenia językowe odbywały się 2 razy w tygodniu po godzinach pracy w 10 – osobowych grupach

Szkolenia językowe kończą się egzaminem TELC (The European Language Certifikates)

Szkolenie obejmowało 150 godzin dydaktycznych (w tym 30 godz. przygotowania do egzaminu TELC)

Po zakończeniu szkolenia zostały przeprowadzone 12 – godzinne warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał podręczniki i inne materiały szkoleniowe do nauki języka obcego

Beneficjenci Ostateczni zostaną ubezpieczeni na czas trwania szkolenia.Beneficjentami Ostatecznymi projektu Na językach OK.! są pracownicy wymienionych poniżej instytucji rynku pracy działających na terenie całego kraju – w szczególności wywodzące się z miejscowości nie będących miastami wojewódzkimi:
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Ochotnicze Hufce Pracy
  • Agencje zatrudnienia
  • Instytucje partnerstwa lokalnego takich jak Centra Integracji Społecznej
  • Instytucje dialogu społecznego

Publiczne służby zatrudnienia - w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.

Ochotnicze Hufce Pracy - zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to państwowe jednostki wyspecjalizowane w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Agencje zatrudnienia - zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Wszystkie podmioty prowadzące działalność z w/w zakresu muszą być wpisane do rejestru agencji zatrudnienia, która prowadzi Marszałek Województwa właściwego dla siedziby Instytucji.

Instytucje partnerstwa lokalnego - zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to instytucje realizujące inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą i wspieranymi przez organy samorządu terytorialnego.

Instytucje dialogu społecznego – w rozumieniu art. 6 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to następujące organizacje i instytucje zajmujące się problematyka rynku pracy: organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i OHP w zakresie realizacji zadań określonych ustawą o promocji zatrudnienia i rynku pracy.