Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

UMIEM WIĘCEJ, WIĘCEJ MOGĘ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego


Zakończyła się realizacja projektu „UMIEM WIĘCEJ, WIĘCEJ MOGĘ – wspieranie młodzieży w nauce języków obcych” DWF_2_1.5._486.
Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsp arcie grup szczególnego ryzyka.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2007 r. do 31.01.2008 r.


Beneficjenci ostateczni projektu to młodzież wywodząca się ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną, sprawiająca problemy wychowawcze i mająca problemy w nauce.
Głównym celem projektu było stworzenie możliwości dalszego kształcenia, pomoc w wyborze ścieżki rozwoju, zmniejszenie wpływu patologii i organizację czasu wolnego. Odbyło się to poprzez warsztaty indywidualne (po 8 godzin) i grupowe
(4 godziny) z psychologiem. Przeprowadzone zostały zajęcia z doradcą zawodowym (3 godziny – indywidualne oraz 2 godziny – grupowe) oraz kursy z języka angielskiego na poziomach A2 i B1 oraz niemieckiego na poziomach A2 (96 godzin). W projekcie udział wzięło 240 uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Szkolenie ukończyło zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką aż 179 uczniów (więcej niż założono w projekcie). Do egzaminu TELC przystąpiło 59 osób
, certyfikat TELC otrzymało 39 osób.

Projekt oprócz rezultatów twardych, których miernikiem były wydane beneficjentom ostatecznym zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty badał także rezultaty miękkie tj.: zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu motywacji, wzrost samooceny, zmniejszenie wpływu patologii społecznej, wpływ na wybór właściwej ścieżki rozwoju zawodowego
i kariery, zmniejszenie poziomu stresu.
Rezultaty miękkie projektu zostały zbadane za pomocą ankiet przeprowadzanych przez psychologów i doradców zawodowych.
We wszystkich badanych grupach większość uczestników wyraziła pozytywne zdanie na temat wpływu tych zajęć na wybór ścieżki rozwoju zawodowego.

Ankiety z psychologami przeprowadzane były w odstępach czasow
ych – na początek, w trakcie i na koniec treningu. Na skali pięciostopniowej uczniowie określali swój poziom motywacji, stresu, oczekiwań itp.

Z porównania ankiet wstępnych, śródokresowych i końcowych, wynika, iż uczniowie w miarę realizacji zajęć, chętniej niż na początku, wskazywali na skali odpowiedzi wyższą punktację, co świadczy o tym, że treningi wywarły pozytywny wpływ na badane komponenty ich osobowości i zachowań.

Zakres wsparcia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres wsparcia w ramach projektu „UMIEM WIĘCEJ, WIĘCEJ MOGĘ – wspieranie młodzieży w nauce języków obcych” obejmuje: Szkolenia z zakresu języka angielskie...

Etapy rekrutacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja Beneficjantów Ostatecznych odbywać się będzie w kilku etapach:ETAP 1:Wysłana zostanie informacja do szkół wraz z zaproszeniem do udziału w projekcie. Młodzież zagrożona mar...