Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Języki obce – nowe perspektywyProjekt „Języki obce – nowe perspektywy”. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2006 r. do 31.12.2007 r.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu były pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania poza godzinami pracy kwalifikacji zawodowych

Głównym celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa podkarpackiego i dostosowanie ich do wymogów regionalnego rynku pracy. Projekt objął wsparciem 650 dorosłych osób pracujących, kobiet i mężczyzn z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym (podstawowym), którzy zgłaszali z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji językowych i udokumentowania ich certyfikatem TELC. Utworzono 50 grup szkoleniowych na różnych poziomach zaawansowania. Każda grupa liczyła średnio po 13 osób, każdy Beneficjent Ostateczny skorzystał ze 130 godzin nauczania języka angielskiego. Powstało 47 grup na poziomie A1 z jęz. angielskiego, 1 grupa na poziomie B1 z jęz. angielskiego, 1 grupa na poziomie B2 z jęz. angielskiego oraz grupa z języka niemieckiego na poziomie A1.

Szkolenie ukończyło 589 osób w tym 154 mężczyzn oraz 435 kobiet. Do egzaminu TELC przystąpiło 443 osoby. Certyfikat TELC otrzymało 440 osób. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni którzy ukończyli szkolenie uzyskali dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rezultaty miękkie projektu takie jak m.in. poprawę pozycji zawodowej BO na krajowym i regionalnym rynku pracy, zwiększenie ich mobilności zawodowej, podwyższenie kluczowych umiejętności pracowniczych oraz motywacji, wzrost poczucia własnej wartości zostały zbadane za pomocą ankiet wstępnych, śródokresowych, końcowych oraz ankiet imiennych.

Większość Beneficjentów Ostatecznych wykazała zadowolenie z otrzymanego wsparcia. Uczestnicy są świadomi konieczności kształcenia ustawicznego oraz wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych.

Beneficjenci Ostateczni, dzięki uczęszczaniu na kurs językowy, mieli możliwość podwyższyć swoje kwalifikacje w posługiwaniu się językiem obcym oraz potwierdzić je, uznawanym w krajach Unii Europejskiej certyfikatem.

Informacje o projekcie„Języki obce – nowe perspektywy”

Okres realizacji: od 01.10.2006 r. do 31.12.2007 r. 

Cel projektu:
 • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa podkarpackiego i dostosowanie ich do wymogów regionalnego rynku pracyBeneficjentami Ostatecznymi projektu są pracujące osoby dorosłe z obszarów zmarginalizowanych województwa podkarpackiego (obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia i dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy).

Pracujące osoby dorosłe to osoby wykonujące prace na podstawie stosunku pracy, służbowego oraz umowy o prace nakładczą. Uwaga: osoby samozatrudnione nie są objęte wsparciem dla ww. grupy w ramach Działania 2.1.

Szkolenia językowe zostaną przeprowadzone w miejscu zgłaszania zapotrzebowania – tam, gdzie mieszkają lub pracują beneficjenci ostateczni, w miastach i wsiach o statucie obszarów zmarginalizowanych na terenie województwa.

Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie prosimy uprzejmie o przesyłanie ksero dowodu osobistego.


Program:
 1. Szkolenia językowe (język angielski i niemiecki) na różnych poziomach zaawansowania
 2. Egzaminy certyfikacyjne TELC

Uczestnikom zapewniamy:
 1. bezpłatny, intensywny kurs języka angielskiego lub niemieckiego (130 godzin);
 2. dogodną lokalizację i terminy zajęć;
 3. małe, 13-osobowe grupy na poziomie, dostosowanym do możliwości uczestników;
 4. urozmaicone zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami przez kompetentnych lektorów;
 5. możliwość dostosowania programu szkolenia do preferencji tematycznych grupy;
 6. bezpłatne podręczniki i materiały szkoleniowe;
 7. dostęp do materiałów pomocniczych w wersji elektronicznej;
 8. rozwijanie umiejętności pozwalających na swobodne posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zawodowych i prywatnych;
 9. przygotowanie do egzaminu certyfikatowego;
 10. możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu TELC.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w 75% oraz z budżetu państwa w 25% w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.