Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Twoja Wiedza Twój Sukces

W ramach projektu


„Twoja Wiedza - Twój Sukces”

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 

 • osoby niezatrudnione (zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy), które są gotowe do podjęcia zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 • osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego
 • wyrażające chęć podniesienia lub nabycia nowych kwalifikacji
 • zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia

 

W ramach projektu prowadzone będą następujące szkolenia:

 • Język obcy (do wyboru) - 96 h.

Ø  Język angielski,

Ø  Język niemiecki

 • Indywidualny Plan Działania -1h  
 • Szkolenia zawodowe (do wyboru)- 64h

Ø  Sprzedaż i obsługa klienta

Ø  Księgowość i dokumentacja kadrowa w sekretariacie

Ø  ABC przedsiębiorczości

 • Doradztwo prawne indywidualne -2h
 • Wsparcie psychologiczne - 4h
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy -16h
 • Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 32h

 

 

Projekt ,,Twoja Wiedza - Twój Sukces" jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010-30.07.2011.


Organizatorem Projektu jest
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.


Biuro Projektu:

 
ul. Boh. Monte Cassino 53

20-705 Lublin

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 120 kobiet spełniających kryteria uczestnika Poddziałania 6.1.1 POKL.
 

 


www.twojawiedza-twojsukces.pl